Աղա չում եմ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը հզոր Հոգուդ, աղոթք Սուրբ Հոգուն

Մտքեր

Աղ աչում եմ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը հզոր Հոգուդ, առաքիր ցողդ քաղցրության և բարեգործիր, դրոշմելով հո գուս և զգայություններիս իշխող իմ մտքում ամենալից շնորհը քո բազմապարգև ողո րմության:

Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը, որ կարող լինի պտղաբերելու սերմդ հոգևոր»: (Նարեկ, Բան ԼԴ)Աղաչում եմ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը հզոր Հոգուդ, առաքիր ցողդ քաղցրության և բարեգործիր,

դրոշմելով հո գուս և զգայ ություններիս իշխող իմ մտքում ամենալից շնորհը քո բազմապարգև ողորմության: Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սր տիս բանական անդա ստանը, որ կարող լինի պտ ղաբերելու սերմդ հոգևոր»: (Նարեկ, Բան ԼԴ)