Եթե լուծեցիր այս հավասարումն , ուրեմն դու իսկապես բարձր IQ ունես

Հետաքրքիր

Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլի նիկական հո գեբաններին օգնության համար բնավորության և հուզական խ անգարումների ախ տորոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կոն ֆլիկտների,

նրա վ ախերի և անհանգստության աղբյուրների բացահյտումն է։Պրոյեկտիվ բոլոր թեստերը առանձնանում են մի շարք կարևոր առանձնահատկություններով։

Բոլորը ներառում են անորոշ կամ չկառուցվածքավորված թեստային ազ դակներ։ Հետազոտողը երբեք չի հաղորդում փորձարկվողին թեստավորման իրական նպատակների մասին՝ չնշելով նաև պատասխանների մեկնաբանման առանձնահատկությունները։