Մի կին օձի ձու է գտնում բերում է տուն և սկսում խնամել․ մի որոշ ժամանակ անց օձը սկսում է իրեն տարօրինակ պահել․ առակ, որը պետք է իմանան բոլորը

Այլ լուրեր Հետաքրքիր
Nare - DANCE! - Armenia 🇦🇲 - Official Music Video - Junior Eurovision 2022

Մի կին իր տուն օձ է բերում և սկսում է խնամել նրան: Օձը իրեն հիանալի էր զգում: Բայց մի օր օձը հրաժար-վում է սննդից, նա ոչինչ չէր ուտում: Կնոջ ջանքերը ոչ մի արդյունք չէին տալիս: Կինը օձին տարավ անասնա-բու յժի մոտ:

Երբ բ ժիշկը զն նեց սողունին, կնոջը մի քանի հարց տվեց: Բժ իշկը հետաքրքրվեց արդյոք օձը գիշերը պտտվում է կնոջ մար մնի շուրջը: Կինը պատասխանեց, որ իսկապես օձը ո ղջ գիշեր փորձում է գրկել իրեն և կինը մտածում է, որ նա իր երախ-տագիտությունն է հայտնում կնոջը:

Մինչդեռ բ ժշկի եզարակացությունը սա րսա փեցրեց կնոջը. օձը պատրաստ-վում էր ուտել կնոջը: Օձը հրաժարվում էր սննդից, որպեսզի ստ ամո քսում տեղ ազատվի խոշոր կերի համար: Գ ալարվ ելով նրա մար մնի շուրջ օձը փորձում էր հասկանալ իր «համեղ պատառի» չափը: Այս պառմությունը խո-րը իմաստ ունի: Հաճախ ընկերները, որոնք մեզ ժպտում են և մեզ հետ են ո ղջ ժամանակ, կարող են դա վաճ անել մեզ: